Debian

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Deutsch: Debian ist eine GNU/Linux-Distribution, die vom Debian Project entwickelt wird.
English: Debian is a GNU/Linux distribution developed by the Debian project.
Español : Debian es una distribución de GNU/Linux desarrollada por el proyecto Debian.
Français : Debian est une distribution GNU/Linux développée par le projet Debian.
Italiano : Debian è una distribuzione GNU/Linux gestita dal Debian Project e sviluppata attraverso la collaborazione di volontari da ogni parte del mondo.
Polski: Debian jest dystrybucją GNU/Linux rozwijaną przez projekt Debian.
Svenska: Debian är en GNU/Linux-distribution utvecklad som en del av Debian-projektet.
Tagalog: Ang Debian GNU/Linux ay isang distribusyong gawa ng Proyektong Debian.
Русский: Debian - GNU/Linux дистрибутив, разрабатываемый проектом Debian.
한국어 데비안은 데비안 프로젝트에서 개발하는 GNU/Linux 배포판이다.
中文 Debian是一個GNU/Linux的發行版。由Debian項目组開發。

العربية دبيان هي توزيعة جنو/لينكس مقدمة من مشروع دبيان

Open Logos[edit]

Screenshots[edit]

Other[edit]

See also[edit]