MediaWiki talk:Gadget-RenameLink.js/Archive/2013

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Archive This is an archive of past discussions. Do not edit the contents of this page. If you wish to start a new discussion or revive an old one, please do so on the current talk page.

New translation to pl

{{edit request}} en:ISO 639-1: 'pl'


Note to the admin fulfilling the request: This code will go to: MediaWiki:Gadget-RenameLink.js

 Loading script: Ładowanie skryptu

Note to the admin fulfilling the request: This code will go to: MediaWiki:RenameRequest.js

submitButtonLabel: "Zmień nazwę",
proceedButtonLabel: "Kontynuuj",
cancelButtonLabel: "Anuluj",
headline: "Zmiana nazwy pliku",
lNewName: "Wpisz nową nazwę",
tNewName: "Wpisz żądaną nazwę pliku",
pNewName: "nowa nazwa",
lRationale: "Uzasadnienie zgodnie z warunkami",
tRationale: "Podaj ważny powód lub wybierz jeden z listy",
pRationale: "Wskaż powód",
lReason: "Dodatkowe wyjaśnienie / przyczyna / uzasadnienie",
tReason: "Opcjonalnie: Podaj szczegóły",
pReason: "dodatkowa przyczyna lub uzasadnienie",
lAccept: "Rozumiem, że powtarzające się nieuzasadnione żądania zmiany nazwy spowodują zablokowanie tej funkcji dla mnie.",
invalidRationale: "Wybierz poprawne uzasadnienie",
nameToShort: "Nazwa jest za krótka",
newName: "Proszę wpisać *nową* nazwę",
notTheUploader: "Mówiąc szczerze: Nie jesteś uploaderem",
nameExists: "Istnieje już plik o takiej nazwie - Proszę wybrać inną nazwę",
blacklisted: "Ta nazwa jest na czarnej liście - Proszę wybrać inną nazwę",
progress: {
    policy: "Ładowanie warunków",
    input: "Sprawdzanie formularza",
    blacklisted: "Sprawdzanie, czy nowa nazwa pliku nie jest na czarnej liście",
    load: "Ładowanie Wikitekstu",
    edit: "Powiadamianie filemovera o przeniesieniu tego pliku"
}

Rezonansowy (talk) 01:26, 13 January 2013 (UTC)

✓ Done Thanks for helping. Can you translate Loading script? This would be great. -- Rillke(q?) 14:26, 16 January 2013 (UTC)
✓ Done Everything done & fixed. Cheers! --Rezonansowy (talk) 19:20, 19 January 2013 (UTC)
Thank you. -- Rillke(q?) 21:09, 19 January 2013 (UTC)
This section was archived on a request by: Rillke(q?) 21:09, 19 January 2013 (UTC)

New translation to ru

{{edit request}} en:ISO 639-1: 'ru'


Note to the admin fulfilling the request: This code will go to: MediaWiki:Gadget-RenameLink.js

 Loading script: Загрузка скрипта

Note to the admin fulfilling the request: This code will go to: MediaWiki:RenameRequest.js

submitButtonLabel: "Запрос на переименование",
proceedButtonLabel: "Продолжить",
cancelButtonLabel: "Отмена",
headline: "Переименование файла",
lNewName: "Введите новое название",
tNewName: "Введите желаемое название файла",
pNewName: "новое название",
lRationale: "Обоснование в соответствии с правилом",
tRationale: "Укажите подходящую причину или выберите её из таблицы",
pRationale: "Выбор причины",
lReason: "Дополнительные пояснения / причины / обоснования",
tReason: "Опционально: опишите подробнее",
pReason: "дополнительная причина или обоснование",
lAccept: "Я понимаю, что при систематическом размещении неоправданных запросов на переименование, эта возможность будет для меня заблокирована.",
invalidRationale: "Выбор подходящего обоснования",
nameToShort: "Название слишком короткое",
newName: "Пожалуйста, укажите *новое* название",
notTheUploader: "Будьте честны: не вы загрузили этот файл",
nameExists: "Файл с указанным названием уже существует. Пожалуйста, выберите другое название",
blacklisted: "Это название находится в чёрном списке. Пожалуйста, выберите другое название",
progress: {
    policy: "Загрузка правила",
    input: "Проверка ввода",
    blacklisted: "Проверка, не входит ли новое название файла в чёрный список",
    load: "Загрузка викитекста",
    edit: "Запрос к переименовывающим файлы на переименование этого файла"
}

Iluvatar (talk) 18:01, 4 February 2013 (UTC)

Throw валидную and валидного away. The rest of Russian is reasonably good. Incnis Mrsi (talk) 13:12, 8 February 2013 (UTC)
1, 2... Okay, replaced.--Iluvatar (talk) 09:28, 13 February 2013 (UTC)
This section was archived on a request by: Rillke(q?) 23:34, 25 February 2013 (UTC)

fa.wiki

please add this text for farsi

var i18n = {
        'fa': 'انتقال',
    };
    var i18nP = {
        'en': 'بارگیری اسکریپت',

for MediaWiki:RenameRequest.js please add this text

        'fa': {

            submitButtonLabel: "درخواست تغییر نام",
            proceedButtonLabel: "اقدام",
            cancelButtonLabel: "لغو",
            headline: "تغییر نام پرونده",
            lNewName: "نام جدید را بنویسید",
            tNewName: "نام مورد نظرتان را بنویسید",
            pNewName: "نام جدید",
            lRationale: "دلیل بر پایه سیاست‌ها",
            tRationale: "دلیلتان را بیان کنید یا از جدول زیر انتخاب کنید",
            pRationale: "انتخاب دلیل",
            lReason: "توضیحات بیشتر / دلیل / توجیه",
            tReason: "اختیاری: بیان جزئیات",
            pReason: "دلیل یا توجیه بیشتر",
            lAccept: "مطلع هستم که عدم بیان دلیل باعث می‌شود که رسیدگی به این درخواست متوقف گردد.",
            invalidRationale: "یک معیار مجاز انتخاب کنید",
            nameToShort: "نام بسیار کوتاه",
            newName: "لطفا یک نام *جدید* مشخص کنید",
            notTheUploader: "صادقانه: شما بارگذار نیستید",
            nameExists: ".پرونده‌ای با این نام موجود است، لطفاً یک نام دیگر انتخاب کنید",
            blacklisted: "این نام در فهرست سیاه قرار دارد لطفاً یک نام دیگر انتخاب کنید.",
            progress: {
                policy: "بارگیری سیاست‌ها",
                input: "چک کردن ورودی",
                blacklisted: "چک کردن اینکه آیا نام در فهرست سیاه است یا نه",
                load: "بارگیری ویکی‌متن",
                edit: "در حال درخواست انتقال‌دهندهٔ پرونده برای انتقال این پرونده"
            }
        },

Reza1615 (talk) 20:42, 14 February 2013 (UTC)

✓ Done  ■ MMXX talk 21:10, 17 February 2013 (UTC)
This section was archived on a request by: Rillke(q?) 23:34, 25 February 2013 (UTC)

New translation to pt

{{edit request}} en:ISO 639-1: 'en'


Note to the admin fulfilling the request: This code will go to: MediaWiki:Gadget-RenameLink.js

 Loading script: Carregando script

Note to the admin fulfilling the request: This code will go to: MediaWiki:RenameRequest.js

submitButtonLabel: "Solicitar renomeação",
proceedButtonLabel: "Continuar",
cancelButtonLabel: "Cancelar",
headline: "Renomeando um arquivo",
lNewName: "Digite o novo nome",
tNewName: "Digite o nome do arquivo desejado",
pNewName: "novo nome",
lRationale: "Razão de acordo com a política",
tRationale: "Forneça uma razão válida ou selecione uma da tabela",
pRationale: "Selecione uma razão",
lReason: "Explicação / razão / justificativa adicional",
tReason: "Opcional: Forneça detalhes",
pReason: "razão ou justificativa adicional",
lAccept: "Eu reconheço que solicitações repetidas de renomeação não-justificadas farão com que essa ferramenta seja bloqueada para mim.",
invalidRationale: "Selecione uma razão válida",
nameToShort: "O nome é muito curto",
newName: "Por favor, especifique um *novo* nome de arquivo",
notTheUploader: "Seja honesto: você não é o carregador",
nameExists: "Já existe um arquivo com o nome do arquivo especificado - Por favor, escolha um outro nome",
blacklisted: "Este nome está na lista negra - Por favor, escolha um outro nome",
progress: {
    policy: "Carregando política",
    input: "Verificando a entrada",
    blacklisted: "Verificando se o novo nome do arquivo está na lista negra",
    load: "Carregando Wikitexto",
    edit: "Solicitando a um renomeador de arquivos que mova este arquivo"
}

Fúlviodiz!-fiz! 19:59, 27 March 2013 (UTC)

✓ Done -- Thanks for your translation efforts at Wikimedia Commons. -- Rillke(q?) 17:16, 4 April 2013 (UTC)
This section was archived on a request by: Rillke(q?) 10:15, 27 September 2013 (UTC)

bn

This section was archived on a request by: Rillke(q?) 10:15, 27 September 2013 (UTC)

{{Edit protected}}bn text correction. please fix it. This correction will go to: MediaWiki:Gadget-RenameLink.js

remove this: 'bn': 'স্ক্রিপ্ট লোড',
add this: 'bn': 'স্ক্রিপ্ট লোড হচ্ছে',
--Aftab1995 (talk) 23:12, 29 August 2013 (UTC)

✓ Done I know you and trust your translations skills but next time please explain your correction request. Thank you :) −ebraminiotalk 19:22, 31 August 2013 (UTC)

New translation to nl

This section was archived on a request by: Rillke(q?) 10:15, 27 September 2013 (UTC)

{{edit request}} en:ISO 639-1: 'en'


Note to the admin fulfilling the request: This code will go to: MediaWiki:Gadget-RenameLink.js

 Loading script: Script laden

Note to the admin fulfilling the request: This code will go to: MediaWiki:RenameRequest.js

submitButtonLabel: "Vraag hernoeming aan",
proceedButtonLabel: "Gaan",
cancelButtonLabel: "Annuleren",
headline: "Bestand hernoemen",
lNewName: "Vul de nieuwe naam in",
tNewName: "Vul de gewenste naam in",
pNewName: "nieuwe naam",
lRationale: "Motivering volgens het beleid",
tRationale: "Kies een geldige reden of selecteer een uit de tabel",
pRationale: "Selecteer een reden",
lReason: "Aanvullende uitleg / reden / motivering",
tReason: "Optioneel: verstrek details",
pReason: "aanvullende reden of rechtvaardiging",
lAccept: "Ik erken dat herhaalde niet-gerechtvaardige aanvragen voor hernoeming kunnen leiden tot blokkade van deze functie.",
invalidRationale: "Selecteer een geldige motivering",
nameToShort: "Naam is te kort",
newName: "Kies een *nieuwe* naam",
notTheUploader: "Wees eerlijk: Je bent niet de uploader",
nameExists: "Er bestaat al een bestand met de gekozen naam - kies een andere naam",
blacklisted: "Deze naam is niet toegestaan - kies een andere naam",
progress: {
    policy: "Beleid laden",
    input: "Invoer controleren",
    blacklisted: "Controleren of de nieuwe naam is toegestaan",
    load: "Wikitekst laden",
    edit: "Een bestandshernoemer vragen dit bestand te hernoemen"
}

JurgenNL (talk) 11:28, 24 September 2013 (UTC)

One of the most important translations that was missing. Thanks a lot! -- Rillke(q?) 10:15, 27 September 2013 (UTC)