Hauptseiten

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
W I K I M E D I A     C O M M O N S

 Natur |  Büdel |  Gsëschoft |  Tón |  Wissenschoft |  Füm

Büdel vom Dog

Blind accordion player, Patzcuaro, Michoacán, México
 

+/− (bar), +/− (en)

Muitimediadatei vom Dog
São Paulo, A Sinfonia da Metrópole is a 1929 Brazilian documentary film by Rodolfo Lustig and Adalberto Kemeny, inspired by Walter Ruttmann’s Berlin: Die Sinfonie Der Großstadt.
 

+/− (bar), +/− (en)

Middoah
Medien durchsuecha?
Biddschen vawénd an Suechkosten óman voh dearer Seiten, óder d'Links af da rechten Seiten. Du kåhst sëbstvasténdlé aa inserne sintisiaden Feeds abónnian.
Medien vawénden?
Um d'Bstimmungan voh freie Lizénzen z'éntsprecha, lis da biddschen inser Åhloatung zue Weidervawéndung (auf Hóchdeitsch) durch. Du kåhst da aa'ra Büdel wintscha.
Medien idéntifizian?
Durchsuech dé Kategorii „Unidéntifziade Medien“. Kénnst d'dert wos, schreiw'a Nótiz af d'Bsprechungsseiten voh da entsprechaden Bschreiwung.
Medien erstën?
D'Åhloatung Drog deih oagane Orwat bei (DE) biatt oissé, wos ma dodazue wissen mue'.
Mearer wissen!
An Gmoahschoftsportoi dafort ma mearer iwer d'Méglékeiden, wia ma ba dém Brójekt middoah kåh.
Mónadlicher Fótówéddbewerb
Moch Fótós, lod's affé und moch mid ba inserm mónadlichen Wéddbewerb!
Heechbunktt

Ban ersten Kramurén durch Commons sóidad ma ba d'Exzellenten Büdeln (Berige Büdel), d'Gwalitetsbüdeln óder d'Wertvóin Büdeln åhfångan. Unter Inserne Fótógrofen stën sé vur (DE) und Inserne Illustratorn stën sé vur (DE) findst oanige Beidréeg voh inserne bésten Fótóschiasser.

Inhoitt

Noch Téemen

Natur
Viecher · Fóssilien · Låndschoft · Mearesleem · Pflånzner · Weder

Gsëschoft · Kuitur
Kunst · Architektur · Glaam · Wobben · Unterhoidung · Ereigniss · Floggen · Essen · Gschicht · Sprooch · Litratur · Musi · Óbjektt · Leitt · Ortt · Bólitik · Spurt

Naturwissenschoft
Astrónomie · Biólógie · Kemie · Matematik · Medizin · Fisik · Technólógie

Ingenieurwissenschoften
Kemie-Ingenieurwesen · Hóch- und Diaffbau · Elektrótechnik · Umwëdtechnik · Ingenieurgeólógie · Maschinenbau · Vafornstechnik

Noch geógrafischer Log

Erden
Ózéane · Inseln · Archipén · Kóntinentt · Lénder · Gebite

Wëdraum
Asteróiden · Mónde · Kómeten · Blaneten · Sternn · Galaxiner

Noch Medientip

Büdel
Animazióner · Diagramme · Zeichnungan · Låndkorten (Atlas) · Moierrein · Fótós · Simbóie

Tóon
Musi · Aussprooch · rén/schmatzen/gwatschen · Gspróchane Wikipedia

Füm

Noch Autor

Architekten · Kómpónisten · Moier · Fótógrofen · Büdhauer

Noch Lizenz

Urhéwerrechtsstatus
Creative-Commons-Lizenzen · GFDL · Gmoahfrei

Noch Herkumft

Büdelgwën
Enziklópediner · Journale · Sëbstvaéffantlichte Orwaten

Noch Zeid

Iwersicht
2024 z'Boarn (Bayern)

Schwesterprojektt

 Meta-Wiki – Kóordinazión      Wikipedia – Enziklópedii       Boarischs Werterbuech – Wiktionary       Boarische Biacherrei  – Leerbiacher (DE)      Boarischer Spruuch – Wikiquote      Wikiversity – Wikiversitet (DE)      Wikisource – Textt (DE)      Boarisch-Ésterreichische Noochrichten      Wikispecies – Oartenvazeichniss

Sproochausgom
 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

ភាសាខ្មែរ ·

 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·