Thâu-ia̍h

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

chhiat-oāⁿ     Thâu-ia̍h (Pe̍h-oē-jī)     —      頭頁 (漢字)     切換

Wikimedia Commons
chit-má chu-liāu-khò͘ lāi-té ū 104,905,968-kiāⁿ--ê muî-thé tóng-àn, lí thang chū-iû sú-iōng, tû-liáu sú-iōng í-goā, lí mā thang koan lí ka-kī--ê mi̍h-kiāⁿ.
Kin-á-ji̍t--ê Tô͘-siōng

View of Cholatse (6,440 metres (21,129 ft)), Ama Dablam and other Himalayan peaks in Chola Valley south of the Great Himalayan Range in Mahalangur Himal, Nepal, Himalayas. The first documented ascent of Cholatse was made on April 22, 1982 by a team of US climbers.
 

+/− (nan), +/− (en)

Kin-á-ji̍t--ê Iáⁿ-phìⁿ
Zvenigora (1928) Ukrainian silent film by Alexander Dovzhenko and starring Nikolai Nademsky, Semyon Svashenko and Georgi Astafyev.
 

+/− (nan), +/− (en)


Ka-ji̍p
Khoàⁿ-māi?
Chhiáⁿ ēng chit ia̍h bīn-téng--ê "chhiau" (search) keh-á, ia̍h-sī chiàⁿ-chhiú-pêng--ê liân-kiat, mā thang bián-huì tēng goán--ê loē-iông pò-kò.
Sú-iōng?
Uī tio̍h hû-ha̍p chū-iû pán-khoân--ê iau-kiû, chhiáⁿ lí seng khoàⁿ-koè goán--ê sú-iōng soat-bêng, lí mā thang thê-chhut iau-kiû, kóng boeh ài 1-tiuⁿ siòng.
Chai-iáⁿ?
Nā tī iáu-boē hun-luī--ê mi̍h-kiāⁿ, lí nā chai-iáⁿ, lí ē-sái tī hit--ê hāng-bo̍k--ê thó-lūn-ia̍h lâu oē.
Ka-thiam?
Tī goán--ê «kòng-hiàn lí--ê chok-phín» soat-bêng lāi-té, ū lí su-iàu chai--ê.
Kî-thaⁿ?
Tī goán--ê siā-khu ji̍p-kháu, lí thang khoàⁿ tio̍h iōng kî-thaⁿ hong-sek, mā ē-tàng pang-chō͘ chit--ê bāng-chām.
Cheng-chhái

Lí nā thâu 1-piàn lâi chiah, lí ē-sái seng khoàⁿ Te̍k-sek tô͘-siōng, Iu-liông tô͘-siōng ia̍h-sī Te̍k-soán tô͘-siōng, mā thang tī Goán--ê liap-iáⁿ-ka kap Goán--ê oē-tô͘-ka khoàⁿ tio̍h goán sai-hū-kip kòng-hiàn-chiá--ê chok-phíⁿ, ia̍h-sī lâi khoàⁿ Nî-soán tô͘-siōng.

Loē-iông