User talk:Ciszema

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Welcome to Wikimedia Commons, Ciszema!

-- Wikimedia Commons Welcome (talk) 11:05, 7 January 2016 (UTC)Reply[reply]

Ten plik nie jest na cc-by-2.5. Nie możesz samodzielnie zmieniać sposobu udostępniania. Popatrz, jaki był prawidłowy szablon (LicenseReview ja wstawiłem, żeby potwierdzić, że wszystko ok). Jak ładowałeś inne pliki z tego źródła, proszę popraw w nich szablony licencji. Masur (talk) 08:47, 26 January 2020 (UTC)Reply[reply]

File:Jaskinia Wielka Śnieżna Wielka Studnia.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue. Please see Commons:But it's my own work! for a guide on how to address these issues.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

AntiCompositeNumber (talk) 20:29, 16 September 2020 (UTC)Reply[reply]


File:Ptasia Studnia przekrój.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue. Please see Commons:But it's my own work! for a guide on how to address these issues.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

--12:14, 18 June 2022 (UTC)Termida (talk)


This deletion discussion is now closed. Please do not make any edits to this archive. You can read the deletion policy or ask a question at the Village pump. If the circumstances surrounding this file have changed in a notable manner, you may re-nominate this file or ask for it to be undeleted.

User:Ciszema[edit]

These images were all uploaded by User:Ciszema. I believe they should be deleted because [These files, along with all descriptive documentation, have been removed from the download pages by User:Ciszema because they were created in violation of copyright after the deceased Anna Antkiewicz as dependent works, without the consent of the heir. The Polish Geological Institute - National Research Institute and Marek Lorczyk do not have any copyrights to the original graphics and source files used by Anna Antkiewicz. The deletion of these files and documentation from the PGI-NRI website was due to the submitted request for their removal by Anna Hancbach, the daughter of the deceased, legal heir. The original files of the deceased Anna Antkiewicz are currently made available by the heir under the Creative Commons BY NC ND license on the website at https://antkiewiczjaskinie.pl/. User:Ciszema by publishing the indicated files violates the copyright of the deceased Anna Antkiewicz on 22 pages of Commons-Wikimedia, Wikipedia and Wikiwand.]

Uzasadnienie po polsku: Wszystkie wskazane obrazy, które zostały przesłane przez User:Cszema uważam, że należy je usunąć, ponieważ: Pliki te wraz z całą dokumentacją opisową zostały i już usunięte ze stron pobrania przez User:Ciszema bo powstały z naruszeniem praw autorskich po zmarłej Annie Antkiewicz jako dzieła zależne, bez zgody spadkobiercy. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy oraz Marek Lorczyk nie posiadają żadnych praw autorskich do wykorzystanych oryginalnych grafik i plików źródłowych, których autorem była Anna Antkiewicz. Usunięcie tych plików i dokumentacji ze stron internetowych PIG-PIB nastąpiło na skutek złożonego żądania ich usunięcia przez Annę Hancbach córkę zmarłej, prawnego spadkobiercę. Oryginalne pliki zmarłej Anny Antkiewicz są obecnie udostępnione przez spadkobiercę na licencji Creative Commons BY NC ND na stronach internetowych pod adresem https://antkiewiczjaskinie.pl/. User: Ciszema publikując wskazane pliki narusza prawa autorskie po zmarłej Annie Antkiewicz na 22 stronach Commons-Wikimedia, Wikipedia i Wikiwand.

Fill in reason for deletion here! --11:58, 18 June 2022 (UTC)Termida (talk)

 • Proponuję usunąć wszystkie te pliki tak jak to zrobił Państwowy Instytut Geologiczny. Ciszema (talk) 07:38, 20 June 2022 (UTC)Reply[reply]
 • @Termida and Ciszema: In this case the crucial question is whether the maps are "works" protected by copyright law, or "official materials" (materiały urzędowe) that are excluded from copyright protection in art. 4. pkt. 2. of Polish copyright law. Could you, please, elaborate in this context? I think, that without resolving this problem, we cannot go on. Ankry (talk) 17:43, 27 June 2022 (UTC)Reply[reply]
  Pliki te nie są "materiałami urzedowymi" a dziełami kartograficznymi:
  utwór - kartografia - mapy plany - mapy topograficzne - kartografia jaskiniowa, plany i przekroje
  Określają to przepisy prawa polskiego:
  Prawo autorskie - Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631: Art. 1 ust. 2 pkt. 1
  Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027: Art. 4 ust. 1a pkt. 9 oraz ust. 1e pkt. 2
  Instrukcją wykonywania dokumentacji jaskiń, MOŚ Warszawa 1994: rozdz. II. C, a. pkt. 1-3
  Pliki te powstały jako prawie wierne kopie oryginalnych (utworów-dzieł) planów i przekrojówów, jako dzieła zależne z naruszeniem praw autorskich twórcy i jednoczesną zmianą autorstwa. Termida (talk) 05:26, 29 June 2022 (UTC)Reply[reply]
Jeżeli dotyczyły nakazanej prawem działalności urzędu i w związku z nią były przez jakikolwiek urząd wykorzystywane, mogły stać się materiałami urzędowymi i tym samym utracić status utworu, zwłaszcza, jeśli urząd je przetwarzał za zgodą autorki. Jako, że działo się to przed 1994 rokiem, musimy tu się opierać na prawie autorskim z 1952 r. Ustawa z 1994 nic w tej materii nie zmieniła: jeśli przed wejściem ustawy w życie były materiałami urzędowymi, to nadal są wyłączone spod ochrony prawnoautorskiej. Natomiast nie dysponuję orzecznictwem, które pozwoliłoby rozstrzygnąć, kto ma rację. Być może wystarczyłaby jasna deklaracja urzędu odnośnie statusu tych map? Ale takiej nigdzie nie widziałem. Zgłaszam więc jedynie wątpliwość, pozostawiając decyzję innym administratorom. Fakt, że znalazły się w pewnym momencie na stronach urzędu, świadczy o tym, że znajdowały się w jego dokumentacji. Natomiast ich usunięcie może świadczyć jedynie, że zaistniał spór odnośnie ich statusu, a nie że są utworami; więc samo w sobie niczego nie dowodzi. Moim zdaniem, rozstrzygnięcie tej kwestii wymagałoby wskazania oświadczenia urzędu odnośnie ich statusu lub decyzji sądu w tej albo w podobnej sprawie. Ankry (talk) 20:27, 9 July 2022 (UTC)Reply[reply]
Złożyłem wniosek według procedury – prośba o masowe usunięcie z uzasadnieniem ewidentnego naruszenia praw autorskich. Teraz widzę, że powinienem zastosować procedurę szybkiego usuwania, co zamierzam uczynić w przypadku dalszego kierowania dyskusji na ślepe tory. Zmuszony jestem odnieść się do podniesionych wątków:
1. To był zewnętrzny projekt przyjęty do realizacji przez urząd w 2008 r. Nawet jakby był nakazany to użyte w nim materiały objęte prawami autorskimi nie mogły stracić statusu utworu a urząd nie może naruszać prawa. W tym czasie autorka już nie żyła a ze spadkobiercą nie podpisano aneksu do umowy o rozszerzenie pól eksploatacji i prawa zależne.
Autorska dokumentacja Jaskini Małej w Mułowej została opublikowana pośmiertnie drukiem (początek 2005 r.), bez jakiejkolwiek wiedzy i umowy ze spadkobiercą. Do publikacji drukiem wykorzystano bezprawnie przejęte oryginalne pliki z komputera autorki przez nieuprawnioną osobę trzecią.
2. Nie działo się to przed rokiem 1994 r a od 2008 r. Nigdy autorskim dokumentacją jaskiniowym w tym planom i przekrojem nie zmieniano status utworu czy dzieła kartograficznego na materiały urzędowe.
3. Jasna pisemna deklaracja i przyznanie się do naruszeń praw autorskich jest w posiadaniu spadkobiercy (obowiązuje tajemnica korespondencji). Na tej podstawie została usunięta cała dokumentacja nie tylko kartografia. Urząd został też wezwany do usunięcia skutków naruszeń w tym usunięcia plików publikowanych w Wikipedii, sprostowania oświadczenia na stronach usuniętych dokumentacji i przeproszenia, nic z tego nie zrealizował, tym samym kolejny raz złamał przepisy prawa autorskiego.
4. Fakt, że znalazły się w pewnym momencie na stronach urzędu, nie świadczy o tym, że znajdowały się w jego dokumentacji. Dokumentację dwukrotnie przekazywano kolejnym różnym podmiotom pomimo, że początkowy nie miał zdolności prawnych i nie dysponował pełnią praw autorskich, bo umowy z autorami były podpisywane na jednorazowy wydruk.
5. Nie wiem skąd wniosek, że to tylko spór o to, że dzieła kartograficzne nie są utworami.
6. Procedura usuwania plików nie przewiduje dostarczania wyroków sądu, oświadczeń urzędów (w prywatnych postępowaniach) do publicznej dyskusji.
Sprawa jest prosta cała dokumentacja i pliki graficzne na uzasadnione żądanie spadkobiercy zostały usunięte ze stron urzędu. Coommons Wikimedia w obecnej chwili nie może już potwierdzić źródła, statusu własności jak i rodzaju licencji usuniętych przez urząd plików i tym samym nie ma prawa ich dalej publikować. Coommons Wikimedia nie może dla utrzymania swojego stanu posiadania naruszać praw autorskich po zmarłym autorze publikując plagiaty jego utworów-dzieł.
W mojej prośbie do Administratorów z dn. 27.06.2022 jest link do strony https://antkiewiczjaskinie.pl/autorstwo-jaskiniowych-dokumentacji-anny-antkiewicz/, na której są odpowiedzi na wszystkie Pana Administratora wątpliwości, zamieszczone linki prowadzą do zagadnień realizacji projektu. Na stronie każda dokumentacja jaskini wraz z kartografią posiada dokładny opis naruszeń. Jeszcze raz bardzo proszę o zamknięcie tej dyskusji i usunięcie wskazanych plików. Pozdrawiam! Termida (talk) 14:47, 10 July 2022 (UTC)Reply[reply]
Prawdopodobnie można w tym przypadku zastosować COM:PCP. Osobiście nie jestem jednak przekonany co do statusu tych map. Moje wątpliwości wywodzę z braku niezależnych informacji nt. ich statusu: zarówno serwis antkiewiczjaskinie, jak i oświadczenia wnioskującego są informacjami pochodzącymi od jednej strony: zainteresowanej uznaniem ich za utwory chronione i usunięciem. Brak jakichkolwiek wiarygodnych informacji pochodzących od państwowego instytutu, który je upublicznił, jak też wiarygodnej analizy ich statusu przez podmiot niezależny. Ankry (talk) 18:51, 10 July 2022 (UTC)Reply[reply]
Od dnia 30 lipca 2021 roku do odwołania, z przyczyn niezależnych od Instytutu i TPN, dane opisowe i opracowania graficzne Jaskini Małej w Mułowej T.E-11.18 będą niedostępne.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację wszystkich użytkowników serwisu Jaskinie Polski.- coś jest na rzeczy, bo sam serwis wycofał te plany. Do skasowania. Masur (talk) 10:58, 12 July 2022 (UTC)Reply[reply]


Deleted: per nomination. --Masur (talk) 10:58, 12 July 2022 (UTC)Reply[reply]

— Preceding unsigned comment added by Termida (talk • contribs) 12:23, 18 June 2022 (UTC)Reply[reply]

Round 1 of Picture of the Year 2022 voting is open![edit]

2022 Picture of the Year: Saint John Church of Sohrol in Iran.

Read this message in your language

Dear Wikimedian,

Wikimedia Commons is happy to announce that the 2022 Picture of the Year competition is now open. This year will be the seventeenth edition of the annual Wikimedia Commons photo competition, which recognizes exceptional contributions by users on Wikimedia Commons. Wikimedia users are invited to vote for their favorite images featured on Commons during the last year (2022) to produce a single Picture of the Year.

Hundreds of images that have been rated Featured Pictures by the international Wikimedia Commons community in the past year are all entered in this competition. These images include professional animal and plant shots, breathtaking panoramas and skylines, restorations of historical images, photographs portraying the world's best architecture, impressive human portraits, and so much more.

For your convenience, we have sorted the images into topical categories. Two rounds of voting will be held: In the first round, you may vote for as many images as you like. The top 30 overall and the two most popular images in each category will continue to the final. In the final round, you may vote for just three images to become the Picture of the Year.

Round 1 will end on 1 May 2023, 23:59:59 UTC.

Click here to vote now!

Thanks,
the Wikimedia Commons Picture of the Year committee

You are receiving this message because you voted in the 2021 Picture of the Year contest.

Delivered by MediaWiki message delivery (talk) 09:14, 20 April 2023 (UTC)Reply[reply]

Round 2 of Picture of the Year 2022 voting is open![edit]

Read this message in your language

Dear Wikimedian,

You are receiving this message because we noticed that you voted in Round 1 of the 2022 Picture of the Year contest, but not yet in the second round. Wikimedia users are invited to vote for their favorite images featured on Commons during the last year (2022) to produce a single Picture of the Year.

Hundreds of images that have been rated Featured Pictures by the international Wikimedia Commons community in the past year were entered in this competition. These images include professional animal and plant shots, breathtaking panoramas and skylines, restorations of historical images, photographs portraying the world's best architecture, impressive human portraits, and so much more.

In this second and final round, you may vote for a maximum of three images. The image with the most votes will become the Picture of the Year 2022.

Round 2 will end at 18 May 2023, 23:59:59 UTC.

Click here to vote now!

Thanks,
the Wikimedia Commons Picture of the Year committee

Delivered by MediaWiki message delivery (talk) 07:45, 5 May 2023 (UTC)Reply[reply]